Podmienky a pravidlá podávania oznamov v Kežmarskej televízii (Infokanál)

 • Oznam je potrebné zaslať v elektronickej podobe na mail adresu: ktv@kezmarok.sk
  vždy s časovým predstihom minimálne 3 - 5 dní
 • Počet znakov pre jeden oznam maximálne 580 znakov (vrátane medzier, bez nadpisu)
  výnimočne 1 160 znakov
 • Plagáty a oznamy v obrázkovej podobe zasielať vo formáte 800x600 (na šírku), najlepšie
  vo formáte .jpg
 • Fotografie zasielať vo finálnej úprave vo vyhovujúcej kvalite a rozlíšení
 • Kultúrne a športové oznamy miestnych neziskových organizácií sú uverejňované zdarma
 • Kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ktoré nesúvisia priamo s podnikateľskou
  činnosťou organizátora sú uverejňované zdarma
 • Pri oznamoch je nevyhnutné uviesť termín, do kedy má byť oznam vo vysielaní
  (pri oznamoch, ktoré sa priamo neviažu na dátum)
 • Komunikácia s prevádzkovateľom sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu ktv@kezmarok.sk
 • Oznamy nesmú obsahovať prvky reklamy (napr. cenu, produkty na predaj, značky výrobkov,
  firiem a pod.)

Pri nedodržaní uvedených podmienok a pravidiel si prevádzkovateľ Kežmarskej televízie vyhradzuje právo neuverejniť oznam.